sa Persia mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero صفر -
1 Usa یک -
2 Duha ka دو -
3 Tulo ka سه -
4 Upat ka چهار -
5 Lima ka پنج -
6 Unom ka شش -
7 Pito ka هفت -
8 Walo ka هشت -
9 Siyam نه نفر -
10 Napulo ka mga ده -
11 Onse یازده -
12 Napulog Duha ka mga دوازده -
13 Trese سیزده -
14 Napulo ug upat ka چهارده -
15 Kinse پانزده -
16 Napulo ug unom ka شانزده -
17 Sa napulo ug pito هفده -
18 Sa napulo ug walo هجده -
19 Napulo ug siyam عدد نوزده -
20 Baynte بیست -
21 Baynte sa usa ka بیست و یک -
22 Kaluhaan ug duha ka بیست و دو -
23 Baynte sa tulo ka بیست و سه -
24 Kaluhaan ug upat ka بیست و چهار -
25 Kaluhaan ug lima ka بیست و پنج -
26 Baynte unom ka بیست و شش -
27 Baynte pito ka بیست و هفت -
28 Baynte walo ka بیست و هشت -
29 Kaluhaan ug siyam ka بیست و نه -
30 Katloan سی -
31 Katloan ka sa usa ka سی و یک -
32 Katloan ug duha ka سی و دو -
33 Katloan ka sa tulo ka سی وسه -
34 Katloan ug upat ka سی و چهار -
35 Katloan ka ug lima ka سی و پنج -
36 Katloan ka sa unom ka سی و ششم -
37 Katloan ka pito ka سی و هفت -
38 Katloan walo ka سی و هشت -
39 Katloan ug siyam ka سی و نهم -
40 Kap-atan چهل -
41 Kap-atan sa usa ka چهل و یک -
42 Kap-atan ug duha ka چهل و دو -
43 Kap-atan sa tulo ka چهل و سه -
44 Kap-atan ug upat ka چهل و چهار -
45 Kap-atan ug lima ka چهل و پنج -
46 Kap-atan ug unom ka چهل و شش -
47 Kap-atan ug pito ka چهل و هفت -
48 Kap-atan ug walo ka mga چهل و هشت -
49 Kap-atan ug siyam ka چهل و نه -
50 Kalim-an پنجاه -
51 Kalim-an sa usa ka پنجاه یک -
52 Kalim-an sa duha ka mga پنجاه دو -
53 Kalim-an sa tulo ka mga پنجاه و سه -
54 Kalim-an sa upat ka پنجاه و چهار -
55 Kalim-an sa lima ka پنجاه و پنج -
56 Kalim-an ug unom ka پنجاه و شش -
57 Kalim-an ug pito ka پنجاه و هفت -
58 Kalim-an sa walo ka پنجاه و هشت -
59 Kalim-an ug siyam ka پنجاه و نه -
60 Kan-uman شصت -
61 Kan-uman ka sa usa ka شصت یک -
62 Kan-uman ug duha ka شصت و دو -
63 Kan-uman sa tulo ka شصت و سه و -
64 Kan-uman ug upat ka شصت و چهار -
65 Kan-uman ug lima ka شصت و پنج -
66 Kan-uman ug unom ka شصت و شش -
67 Kan-uman ug pito ka شصت و هفت -
68 Kan-uman ug walo ka mga شصت و هشت -
69 Kan-uman ug siyam ka شصت و نه -
70 Seventy هفتاد -
71 Seventy sa usa ka هفتاد و یک -
72 Seventy sa duha ka هفتاد و دو -
73 Seventy sa tulo ka هفتاد و سه -
74 Seventy sa upat ka هفتاد و چهار -
75 Kapitoan ug lima ka هفتاد و پنج -
76 Kapitoan ug unom ka هفتاد و شش -
77 Seventy sa pito ka هفتاد و هفت -
78 Seventy sa walo ka هفتاد و هشت -
79 Seventy siyam ka هفتاد و نه -
80 Otsenta هشتاد -
81 Otsenta sa usa ka هشتاد و یک -
82 Otsenta duha ka هشتاد و دو -
83 Otsenta sa tulo ka هشتاد و سه -
84 Otsenta upat ka هشتاد و چهار -
85 Kawaloan ug lima ka هشتاد و پنج -
86 Otsenta unom ka هشتاد و شش -
87 Otsenta pito ka هشتاد و هفت -
88 Otsenta walo ka هشتاد و هشت -
89 Otsenta siyam ka هشتاد و نه -
90 Kasiyaman نود -
91 Nubenta sa usa ka نود و یک -
92 Kasiyaman ug duha ka نود و دو -
93 Nubenta نود و سه -
94 Kasiyaman ug upat ka نود و چهار -
95 Kasiyaman ug lima ka نود و پنج -
96 Kasiyaman ug unom ka نود و شش -
97 Kasiyaman ug pito ka نود و هفت -
98 Kasiyaman walo ka نود و هشت -
99 Kasiyaman ug siyam ka نود و نه -
100 Usa ka gatus ka یکصد -