sa Finland mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nolla
1 Usa Yksi
2 Duha ka Kaksi
3 Tulo ka Kolme
4 Upat ka Neljä
5 Lima ka Viisi
6 Unom ka Kuusi
7 Pito ka Seitsemän
8 Walo ka Kahdeksan
9 Siyam Yhdeksän
10 Napulo ka mga Kymmenen
11 Onse Yksitoista
12 Napulog Duha ka mga Kaksitoista
13 Trese Kolmetoista
14 Napulo ug upat ka Neljätoista
15 Kinse Viisitoista
16 Napulo ug unom ka Kuusitoista
17 Sa napulo ug pito Seitsemäntoista
18 Sa napulo ug walo Kahdeksantoista
19 Napulo ug siyam Yhdeksäntoista
20 Baynte Kaksikymmentä
21 Baynte sa usa ka Kaksikymmentäyksi
22 Kaluhaan ug duha ka Kaksikymmentäkaksi
23 Baynte sa tulo ka Kaksikymmentä kolme
24 Kaluhaan ug upat ka Kaksikymmentäneljä
25 Kaluhaan ug lima ka Kaksikymmentäviisi
26 Baynte unom ka Kaksikymmentä kuusi
27 Baynte pito ka Kaksikymmentä seitsemän
28 Baynte walo ka Kaksikymmentäkahdeksan
29 Kaluhaan ug siyam ka Kaksikymmentä yhdeksän
30 Katloan Kolmekymmentä
31 Katloan ka sa usa ka Kolmekymmentäyksi
32 Katloan ug duha ka Kolmekymmentäkaksi
33 Katloan ka sa tulo ka Kolmekymmentä kolme
34 Katloan ug upat ka Kolmekymmentä neljä
35 Katloan ka ug lima ka Kolmekymmentä viisi
36 Katloan ka sa unom ka Kolmekymmentä kuusi
37 Katloan ka pito ka Kolmekymmentäseitsemän
38 Katloan walo ka Kolmekymmentä kahdeksan
39 Katloan ug siyam ka Kolmekymmentä yhdeksän
40 Kap-atan Neljäkymmentä
41 Kap-atan sa usa ka Neljäkymmentä yksi
42 Kap-atan ug duha ka Neljäkymmentä kaksi
43 Kap-atan sa tulo ka Neljäkymmentä kolme
44 Kap-atan ug upat ka Neljäkymmentä neljä
45 Kap-atan ug lima ka Neljäkymmentäviisi
46 Kap-atan ug unom ka Neljäkymmentä kuusi
47 Kap-atan ug pito ka Neljäkymmentä seitsemän
48 Kap-atan ug walo ka mga Neljäkymmentä kahdeksan
49 Kap-atan ug siyam ka Neljäkymmentä yhdeksän
50 Kalim-an Viisikymmentä
51 Kalim-an sa usa ka Viisikymmentä yksi
52 Kalim-an sa duha ka mga Viisikymmentä kaksi
53 Kalim-an sa tulo ka mga Viisikymmentä kolme
54 Kalim-an sa upat ka Viisikymmentä neljä
55 Kalim-an sa lima ka Viisikymmentä viisi
56 Kalim-an ug unom ka Viisikymmentä kuusi
57 Kalim-an ug pito ka Viisikymmentä seitsemän
58 Kalim-an sa walo ka Viisikymmentä kahdeksan
59 Kalim-an ug siyam ka Viisikymmentä yhdeksän
60 Kan-uman Kuusikymmentä
61 Kan-uman ka sa usa ka Kuusikymmentä yksi
62 Kan-uman ug duha ka Kuusikymmentä kaksi
63 Kan-uman sa tulo ka Kuusikymmentäkolme
64 Kan-uman ug upat ka Kuusikymmentä neljä
65 Kan-uman ug lima ka Kuusikymmentä viisi
66 Kan-uman ug unom ka Kuusikymmentä kuusi
67 Kan-uman ug pito ka Kuusikymmentä seitsemän
68 Kan-uman ug walo ka mga Kuusikymmentä kahdeksan
69 Kan-uman ug siyam ka Kuusikymmentä yhdeksän
70 Seventy Seitsemänkymmentä
71 Seventy sa usa ka Seitsemänkymmentä yksi
72 Seventy sa duha ka Seitsemänkymmentä kaksi
73 Seventy sa tulo ka Seitsemänkymmentä kolme
74 Seventy sa upat ka Seitsemänkymmentä neljä
75 Kapitoan ug lima ka Seitsemänkymmentä viisi
76 Kapitoan ug unom ka Seitsemänkymmentä kuusi
77 Seventy sa pito ka Seitsemänkymmentä seitsemän
78 Seventy sa walo ka Seitsemänkymmentä kahdeksan
79 Seventy siyam ka Seitsemänkymmentä yhdeksän
80 Otsenta Kahdeksankymmentä
81 Otsenta sa usa ka Kahdeksankymmentä yksi
82 Otsenta duha ka Kahdeksankymmentä kaksi
83 Otsenta sa tulo ka Kahdeksankymmentä kolme
84 Otsenta upat ka Kahdeksankymmentä neljä
85 Kawaloan ug lima ka Kahdeksankymmentä viisi
86 Otsenta unom ka Kahdeksankymmentä kuusi
87 Otsenta pito ka Kahdeksankymmentä seitsemän
88 Otsenta walo ka Kahdeksankymmentä kahdeksan
89 Otsenta siyam ka Kahdeksankymmentä yhdeksän
90 Kasiyaman Yhdeksänkymmentä
91 Nubenta sa usa ka Yhdeksänkymmentäyksi
92 Kasiyaman ug duha ka Yhdeksänkymmentä kaksi
93 Nubenta Ninety kolme
94 Kasiyaman ug upat ka Ninety neljä
95 Kasiyaman ug lima ka Yhdeksänkymmentä viisi
96 Kasiyaman ug unom ka Yhdeksänkymmentä kuusi
97 Kasiyaman ug pito ka Yhdeksänkymmentäseitsemän
98 Kasiyaman walo ka Yhdeksänkymmentäkahdeksan
99 Kasiyaman ug siyam ka Yhdeksänkymmentä yhdeksän
100 Usa ka gatus ka Sata