sa Albanian mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Usa Një -
2 Duha ka Dy -
3 Tulo ka Tre -
4 Upat ka Katër -
5 Lima ka Pesë -
6 Unom ka Gjashtë -
7 Pito ka Shtatë -
8 Walo ka Tetë -
9 Siyam Nëntë -
10 Napulo ka mga Dhjetë -
11 Onse Njëmbëdhjetë -
12 Napulog Duha ka mga Dymbëdhjetë -
13 Trese Trembëdhjetë -
14 Napulo ug upat ka Katërmbëdhjetë -
15 Kinse Pesëmbëdhjetë -
16 Napulo ug unom ka Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sa napulo ug pito Shtatëmbëdhjetë -
18 Sa napulo ug walo Tetëmbëdhjetë -
19 Napulo ug siyam Nëntëmbëdhjetë -
20 Baynte Njëzet -
21 Baynte sa usa ka Njëzet e një -
22 Kaluhaan ug duha ka Njëzet e dy -
23 Baynte sa tulo ka Njëzet e tre -
24 Kaluhaan ug upat ka Njëzet e katër -
25 Kaluhaan ug lima ka Njëzet e pese -
26 Baynte unom ka Njëzet e gjashtë -
27 Baynte pito ka Njëzet e shtatë -
28 Baynte walo ka Njëzet e tetë -
29 Kaluhaan ug siyam ka Njëzet e nëntë -
30 Katloan Tridhjetë -
31 Katloan ka sa usa ka Tridhjetë një -
32 Katloan ug duha ka Tridhjetë e dy -
33 Katloan ka sa tulo ka Tridhjetë e tre -
34 Katloan ug upat ka Tridhjetë e katër -
35 Katloan ka ug lima ka Tridhjetë e pesë -
36 Katloan ka sa unom ka Tridhjetë e gjashtë -
37 Katloan ka pito ka Tridhjetë e shtatë -
38 Katloan walo ka Tridhjetë e tetë -
39 Katloan ug siyam ka Tridhjetë e nëntë -
40 Kap-atan Dyzetë -
41 Kap-atan sa usa ka Dyzet e një -
42 Kap-atan ug duha ka Dyzet e dy -
43 Kap-atan sa tulo ka Dyzet e tre -
44 Kap-atan ug upat ka Dyzet e katër -
45 Kap-atan ug lima ka Dyzet e pesë -
46 Kap-atan ug unom ka Dyzet e gjashtë -
47 Kap-atan ug pito ka Dyzet e shtatë -
48 Kap-atan ug walo ka mga Dyzet e tetë -
49 Kap-atan ug siyam ka Dyzet e nëntë -
50 Kalim-an Pesëdhjetë -
51 Kalim-an sa usa ka Pesëdhjetë e një -
52 Kalim-an sa duha ka mga Pesëdhjetë e dy -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Pesëdhjetë e tre -
54 Kalim-an sa upat ka Pesëdhjetë e katër -
55 Kalim-an sa lima ka Pesëdhjetë e pesë -
56 Kalim-an ug unom ka Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Kalim-an ug pito ka Pesëdhjetë e shtatë -
58 Kalim-an sa walo ka Pesëdhjetë e tetë -
59 Kalim-an ug siyam ka Pesëdhjetë e nëntë -
60 Kan-uman Gjashtëdhjetë -
61 Kan-uman ka sa usa ka Gjashtëdhjetë e një -
62 Kan-uman ug duha ka Gjashtëdhjetë e dy -
63 Kan-uman sa tulo ka Gjashtëdhjetë e tre -
64 Kan-uman ug upat ka Gjashtëdhjetë e katër -
65 Kan-uman ug lima ka Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Kan-uman ug unom ka Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Kan-uman ug pito ka Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Kan-uman ug walo ka mga Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Kan-uman ug siyam ka Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Seventy Shtatëdhjetë -
71 Seventy sa usa ka Shtatëdhjetë e një -
72 Seventy sa duha ka Shtatëdhjetë e dy -
73 Seventy sa tulo ka Shtatëdhjetë e tre -
74 Seventy sa upat ka Shtatëdhjetë e katër -
75 Kapitoan ug lima ka Shtatëdhjetë e pesë -
76 Kapitoan ug unom ka Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Seventy sa pito ka Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Seventy sa walo ka Shtatëdhjetë e tetë -
79 Seventy siyam ka Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Otsenta Tetëdhjetë -
81 Otsenta sa usa ka Tetëdhjetë e një -
82 Otsenta duha ka Tetëdhjetë e dy -
83 Otsenta sa tulo ka Tetëdhjetë e tre -
84 Otsenta upat ka Tetëdhjetë e katër -
85 Kawaloan ug lima ka Tetëdhjetë e pesë -
86 Otsenta unom ka Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Otsenta pito ka Tetëdhjetë e shtatë -
88 Otsenta walo ka Tetëdhjetë e tetë -
89 Otsenta siyam ka Tetëdhjetë e nëntë -
90 Kasiyaman Nëntëdhjetë -
91 Nubenta sa usa ka Nëntëdhjetë e një -
92 Kasiyaman ug duha ka Nëntëdhjetë e dy -
93 Nubenta Nëntëdhjetë e tre -
94 Kasiyaman ug upat ka Nëntëdhjetë e katër -
95 Kasiyaman ug lima ka Nëntëdhjetë e pesë -
96 Kasiyaman ug unom ka Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Kasiyaman ug pito ka Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Kasiyaman walo ka Nëntëdhjetë e tetë -
99 Kasiyaman ug siyam ka Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Usa ka gatus ka Njëqindë -