nga Dutch mga numero gikan sa 1 ngadto sa 100

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Nul -
1 Usa één -
2 Duha ka Twee -
3 Tulo ka Drie -
4 Upat ka Vier -
5 Lima ka Vijf -
6 Unom ka Zes -
7 Pito ka Zeven -
8 Walo ka Acht -
9 Siyam Negen -
10 Napulo ka mga Tien -
11 Onse Elf -
12 Napulog Duha ka mga Twaalf -
13 Trese Dertien -
14 Napulo ug upat ka Veertien -
15 Kinse Vijftien -
16 Napulo ug unom ka Zestien -
17 Sa napulo ug pito Zeventien -
18 Sa napulo ug walo Achttien -
19 Napulo ug siyam Negentien -
20 Baynte Twintig -
21 Baynte sa usa ka Eenentwintig -
22 Kaluhaan ug duha ka Tweeëntwintig -
23 Baynte sa tulo ka Drieëntwintig -
24 Kaluhaan ug upat ka Vierentwintig -
25 Kaluhaan ug lima ka Vijfentwintig -
26 Baynte unom ka Zesentwintig -
27 Baynte pito ka Zevenentwintig -
28 Baynte walo ka Achtentwintig -
29 Kaluhaan ug siyam ka Negenentwintig -
30 Katloan Dertig -
31 Katloan ka sa usa ka Eenendertig -
32 Katloan ug duha ka Tweeëndertig -
33 Katloan ka sa tulo ka Drieëndertig -
34 Katloan ug upat ka Vierendertig -
35 Katloan ka ug lima ka Vijfendertig -
36 Katloan ka sa unom ka Zesendertig -
37 Katloan ka pito ka Zevenendertig -
38 Katloan walo ka Achtendertig -
39 Katloan ug siyam ka Negenendertig -
40 Kap-atan Veertig -
41 Kap-atan sa usa ka Eenenveertig -
42 Kap-atan ug duha ka Tweeenveertig -
43 Kap-atan sa tulo ka Drieënveertig -
44 Kap-atan ug upat ka Vierenveertig -
45 Kap-atan ug lima ka Vijfenveertig -
46 Kap-atan ug unom ka Zesenveertig -
47 Kap-atan ug pito ka Zevenenveertig -
48 Kap-atan ug walo ka mga Achtenveertig -
49 Kap-atan ug siyam ka Negenenveertig -
50 Kalim-an Vijftig -
51 Kalim-an sa usa ka Eenenvijftig -
52 Kalim-an sa duha ka mga Tweeënvijftig -
53 Kalim-an sa tulo ka mga Drieënvijftig -
54 Kalim-an sa upat ka Vierenvijftig -
55 Kalim-an sa lima ka Vijfenvijftig -
56 Kalim-an ug unom ka Zesenvijftig -
57 Kalim-an ug pito ka Zevenenvijftig -
58 Kalim-an sa walo ka Achtenvijftig -
59 Kalim-an ug siyam ka Negenenvijftig -
60 Kan-uman Zestig -
61 Kan-uman ka sa usa ka Eenenzestig -
62 Kan-uman ug duha ka Tweeënzestig -
63 Kan-uman sa tulo ka Drieënzestig -
64 Kan-uman ug upat ka Vierenzestig -
65 Kan-uman ug lima ka Vijfenzestig -
66 Kan-uman ug unom ka Zesenzestig -
67 Kan-uman ug pito ka Zevenenzestig -
68 Kan-uman ug walo ka mga Achtenzestig -
69 Kan-uman ug siyam ka Negenenzestig -
70 Seventy Zeventig -
71 Seventy sa usa ka Eenenzeventig -
72 Seventy sa duha ka Tweeënzeventig -
73 Seventy sa tulo ka Zeventig drie -
74 Seventy sa upat ka Vierenzeventig -
75 Kapitoan ug lima ka Vijfenzeventig -
76 Kapitoan ug unom ka Zesenzeventig -
77 Seventy sa pito ka Zeventig zeven -
78 Seventy sa walo ka Achtenzeventig -
79 Seventy siyam ka Negenenzeventig -
80 Otsenta Tachtig -
81 Otsenta sa usa ka Eenentachtig -
82 Otsenta duha ka Tweeëntachtig -
83 Otsenta sa tulo ka Drieëntachtig -
84 Otsenta upat ka Vierentachtig -
85 Kawaloan ug lima ka Vijfentachtig -
86 Otsenta unom ka Zesentachtig -
87 Otsenta pito ka Zevenentachtig -
88 Otsenta walo ka Achtentachtig -
89 Otsenta siyam ka Negenentachtig -
90 Kasiyaman Negentig -
91 Nubenta sa usa ka Eenennegentig -
92 Kasiyaman ug duha ka Tweeënnegentig -
93 Nubenta Drieënnegentig -
94 Kasiyaman ug upat ka Vierennegentig -
95 Kasiyaman ug lima ka Vijfennegentig -
96 Kasiyaman ug unom ka Zesennegentig -
97 Kasiyaman ug pito ka Negentig zeven -
98 Kasiyaman walo ka Achtennegentig -
99 Kasiyaman ug siyam ka Negenennegentig -
100 Usa ka gatus ka Honderd -